Self-determination is a right, not a crime. - L’autodeterminació és un dret, no un delicte. - La autodeterminación es un derecho, no un delito. 自决是一种权利,而不是犯罪。 تقرير المصير هو حق وليس جريمة.
info@enifo.com